REGLEMENT VAN DE EUROPESE TROFEEËN VOOR CIRCULAIRE MODE

ARTIKEL 1: CONTEXT

Circulaire mode

De afgelopen jaren hebben bedrijven en stichtingen talrijke initiatieven genomen om een kledingconsumptie voor te stellen die beter aansluit op de huidige zorgen van de consument (Made In, Zero waste, lage milieu-impact…) maar ook op de doelstellingen van de nationale en Europese regelgevingen (Pakket Circulaire Economie).  

De circulaire economie vormt de kern van deze nieuwe praktijken. Hiermee is een nieuwe organisatie van de mode-industrie mogelijk, gericht op nieuwe waardeketens, sociale, maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid, alsmede een innovatie op het vlak van de grondstoffen en de transformatieprocessen.

TYPOLOGIE VAN DE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN "’CIRCULAIRE MODE”

BETER PRODUCEREN DANKZIJ HET ECO-ONTWERP

 • Het product en/of de dienst in zijn levenscyclus plaatsen om de impact te beperken tijdens de fase van de productie (geen afval...), het gebruik (repareerbaar, duurzaam), het onderhoud (wassen...) of het einde van de levensduur (recyclebaar), voor een nieuw product of een al op de markt gebracht product  
 • Het toevoegen bevorderen van gebruikte, gerecycleerde materialen of van nieuwe materialen die minder verontreinigend zijn, om het aantal verschillende gebruikte materialen en andere ontregelaars te verminderen voor een eenvoudigere recycling
 • De ontwikkeling van de korte circuits in de bevoorrading bevorderen door gebruik te maken van ter plaatse voorhanden stoffen en vakmanschap.  
 • Middelen voor veredeling ontwikkelen die minder verontreinigen (minder productiefasen, plantaardige verf, enz.)
 • Buffervoorraden beperken / vervaardigen op aanvraag
 • Het in het milieu terechtkomen van microplastics beperken
 • Een businessmodel integreren dat de aankoopdaad van de klant aan de orde stelt door een sober gebruik van de aangeboden producten en/of diensten te promoten

BETER CONSUMEREN EN DE LEVENSDUUR VERLENGEN

 • Aanzetten tot een meer sobere consumptie
 • Aanzetten tot praktijken als Tweedehands, Terugwinning, Reparatie, Hergebruik, Herontwerp/Hermaken 
 • Voorrang geven aan korte circuits in de distributie en aan sobere distributiepraktijken  
 • Nieuwe diensten ontwikkelen waarmee de hoeveelheid aangekochte kleding beperkt kan worden: verhuur, functionele economie, deeleconomie (ruilhandel, schenkingen, ...) 
 • De consument betrekken bij de productieprocessen (co-productie…) en hem beter informeren over de traceerbaarheid, de impact, het onderhoud, enz. van zijn product

HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN DE PRODUCTEN BETER BEHEREN

 • Goed functionerende systemen ontwikkelen voor het inzamelen (bijv.: statiegeld…), voor het voorbereiden op de recyclage van de producten in gesloten kring (binnen hetzelfde productieproces) of open kring (nieuwe afzetmarkten)
 • Communicatie en bewustmaking betreffende het sorteren
 • De als afval beschouwde materialen nuttig toepassen (ook uit andere sectoren dan textiel: voedingsmiddelen, plastic uit de oceanen, enz.)

De Trofeeën voor Circulaire mode

In 2020 en 2022 organiseerde de Métropole Européenne de Lille, de historische bakermat van het textiel in Frankrijk, samen met zijn partners ADEME en Région Hauts-de-France de Nationale Trofeeën voor Circulaire Mode. De eerste twee edities waren een succes.

De Europese Trofeeën voor Circulaire Mode sluiten perfect aan bij deze wil de transitie van de textielsector te versnellen.

De MEL, een grensoverschrijdend grensgebied, heeft al sinds lange tijd samenwerkingsverbanden met Nederland en België. Het was dan ook niet meer dan logisch dat deze tweede editie ook projecten uit België en Nederland de mogelijkheid biedt mee te dingen en zo de Europese dimensie van de textiel te illustreren.

ARTIKEL 2: DE ORGANISATOR

De organisator van de Oproep tot kandidaatstelling is de Métropole Européenne de Lille (MEL) in nauwe samenwerking met zijn partners ADEME en Région Hauts-de-France.

ARTIKEL 3: ONDERWERP VAN DE OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

De oproep tot kandidaatstelling betreft projecten met producten en/of diensten die innoveren op het vlak van de toepassing van de principes van de kringloopeconomie in het netwerk Linnen, Textiel en Schoenen, Professioneel textiel, Textielaccessoires & Koffers en tassen (uitsluitend die met textiel). Het doel hiervan is de innovatie en de businessmodellen van de circulaire/duurzame mode te belonen.  

Na deze oproep tot kandidaatstelling zal er een ceremonie georganiseerd worden tijdens welke de Europese trofeeën voor Circulaire mode uitgereikt zullen worden.

ARTIKEL 4: DE DOELGROEPEN VAN DE OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

 • Ondernemingen: ZKO, KMO, Grote ondernemingen, ontwerpers, zzp’ers… die kunnen aantonen over een reeds opgerichte juridische structuur te beschikken.
 • Incubatieprojecten die over een incubatie-attest beschikken  
 • Economische verenigingen die btw-plichtig zijn

Ongeacht de rechtsvorm van de projectdrager, moeten de projecten gericht zijn op het op de markt brengen van een product en/of dienst in B2B of B2C.

De oproep tot kandidaatstelling richt zich niet tot projecten voor Fundamenteel Onderzoek, noch tot verenigingen die niet btw-plichtig zijn.

ARTIKEL 5: GEOGRAFISCHE PERIMETER

De kandidaten die aan de oproep gehoor geven, moeten kunnen aantonen dat hun maatschappelijke zetel zich in een van de volgende drie landen bevindt:

 • In Europees Frankrijk (Corsica en overzeese gebieden inbegrepen)
 • België
 • Nederland

ARTIKEL 6: DE PRIJSCATEGORIEËN

De categorieën van trofeeën die voor kleine ondernemingen werden bepaald (omzetcijfer van minder dan 2 miljoen euro):

 • Espoir: projecten in ontwikkeling die nog niet op de markt gebracht zijn maar die wel als doel hebben een product en/of een dienst op de korte termijn af te zetten
 • Booster:rojecten die minder dan een jaar geleden op de markt gebracht zijn;
 • Honneur: projecten die meer dan een jaar en minder dan 3 jaar geleden op de markt gebracht zijn en die over feedback beschikken;

Eén enkele categorie van grote ondernemingen (omzetcijfer van meer dan 2 miljoen euro) die ontwikkelingsprojecten realiseren en commercialisering op korte termijn viseren, alsook producten en diensten die reeds op de markt zijn.

Behalve de trofeeën wordt ook een publieksprijs uitgereikt voor het project met de meeste stemmen. Favorieten per regio kunnen ook uitgereikt worden door de partners van de Trofeeën of door de leden van de Jury.  

Deze favorieten zullen toegekend worden aan de finalisten (alle categorieën tezamen)

In een notendop:

Catégorie Petite Entreprise
(CA< 2 millions d’euros)

Categorie grote bedrijven (omzet > €2 miljoen)
Trofee Espoir
Booster Trofee
Eretrofee
Trofee Grote Publieksprijs
In totaal zullen er dus 5 trofeeën worden toegekend.  

ARTIKEL 7: VERLOOP VAN DE OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Het indienen van de deelnamedossiers

De dossiers moeten online worden ingediend op het platform www.modecirculaire.com Onvolledige en/of niet online ingediende dossiers worden niet in behandeling genomen.
Hulp nodig bij het indienen van uw dossier? Er is een online FAQ te vinden op de website


V eelgestelde vragen zijn online beschikbaar op www.modecirculaire.com. Kun jeGeeft de FAQ geen antwoord op uw vraag? Stuur ons een e-mail via Stuur ons een e-mail opcandidature@modecirculaire.com.

Selectie van de in aanmerking komende projecten

Na de Oproep tot kandidaatstelling zal tijdens een eerste fase gecontroleerd worden of het voorstel al dan niet in aanmerking komt.

Elementen voor het in aanmerking komen van een kandidaatstelling:

 • De kandidaat is gevestigd in Frankrijk, België of Nederland
 • De kandidaat is een projectdrager die de juridische oprichting van een onderneming (vereenvoudigde aandelenvennootschap, BV, zzp’er, ontwerper…), van een btw-plichtige vereniging of een incubatie-attest kan aantonen. (niet btw-plichtige verenigingen zijn uitgesloten van de kandidaatstelling)  
 • De kandidaat volgde de procedure voor de indiening van een dossier; namelijk: online indiening op het platform  
 • De kandidaatstelling werd uiterlijk ingediend op vrijdag 12 juli om 17.00u  
 • Het project valt onder een of meerdere van de thema’s die betrekking hebben op Circulaire Mode (zie artikel 1) en heeft als doel een product en/of dienst in B2B of B2C op de markt te brengen

Een technisch comité beslist welke projecten wel of niet in aanmerking komen.

Selectie van de finalisten

Alle in aanmerking komende projecten zullen aan een Jury gepresenteerd worden. Deze Jury zal bestaan uit een technisch comité en deskundige gekwalificeerde personen. Deze zal de finalisten selecteren.
Hij komt op 10 september 2024 samen.  

De projecten zullen beoordeeld worden aan de hand van de in Artikel 9 vermelde beoordelingscriteria.
 Aan de hand van het aantal dossiers en hun kwaliteit kan de jury maximaal 15 finalisten selecteren.

Zowel de niet-geselecteerde kandidaten als de geselecteerde kandidaten zullen per mail op de hoogte gesteld worden.

Publieksstemming

In oktober en november is de fase van de publieksstemming, in combinatie met een communicatiecampagne en een expositie van de finalisten.
Met het oog daarop wordt een digitaal platform gecreëerd opdat het grote publiek de finalisten kan kiezen. De stemming vindt plaats van oktober tot november. Dit zal 1 maand duren.  

Voorafgaand moeten de finalisten beschikbaar zijn om de communicatietools te produceren: video’s, documenten, tentoonstelling, …;

Er zal een expositie georganiseerd worden om de projecten die de finale bereikt hebben te tonen. De datums worden aan de finalisten meegedeeld.

De stem van het publiek telt voor 1/3 mee in de eindbeslissing voor alle trofeeën. Voor de Grote Publieksprijs tellen alleen de stemmen van het publiek.

Eindjury en feestelijke Uitreiking van de Trofeeën

Er zal een tweede jury worden samengesteld die verschilt van de eerste. De jury nr. 2 zal zich uitspreken over de projecten die de finale bereikt hebben en de winnaars per categorie selecteren.

Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, komt deze Jury bijeen op de dag van de uitreiking van de prijzen. Ieder lid van de Jury heeft een bestand met een overzicht van de projecten en een fiche per project (vooraf verzonden, minstens 10 dagen van tevoren). Iedere finalist wordt door de Jury gehoord (pitch van 3 min). De eindbeslissing neemt het cijfer van de Jury in aanmerking voor 2/3 en de score van de publieksstemming voor 1/3. Voor de Grote Publieksprijs tellen alleen de stemmen van het publiek.

Na de prijsuitreiking wordt de avond vervolgd met een staand buffet tijdens welke de Noord-Europese en nationale spelers van de circulaire mode de mogelijkheid hebben te netwerken

De finalisten van de Oproep tot kandidaatstelling verbinden zich om tijdens de ceremonie van de uitreiking van de trofeeën aanwezig te zijn of vertegenwoordigd te worden.

ARTIKEL 8: TIJDSCHEMA

 • Zaterdag 1 juni:Lancering van de Oproep tot Kandidaatstelling
 • Vrijdag 12 juli om 17.00 uur: Afsluiting van de Oproep tot Kandidaatstelling
 • Dinsdag 10 september : Jury 1
 • Maandag 21 oktober : Lancering van de publieksstemming
 • Begin december:: Jury 2 en feestelijke Uitreiking van de Trofeeën *

*De kandidaten verbinden zich beschikbaar te zijn voor het realiseren van de communicatiedragers en aanwezig te zijn bij de Jury 2 en de ceremonie van de uitreiking van de Trofeeën.

ARTIKEL 9: BEOORDELINGSCRITERIA

Dit zijn, ter indicatie, de beoordelingscriteria:

 • Beperking van de milieu-impact op de volledige levenscyclus of zelfs verwezenlijking van een positieve impact : Het voorgestelde project leidt tot een nuttig aanbod met beperkte impact op alle fasen van de levenscyclus van het product en/of de dienst en op de meest impacterende fasen. De impact kan betrekking hebben op het energieverbruik, het materiaal, enz.  
 • Het project is gericht op de duurzaamheid en de verlenging van de levensduur van de producten en diensten. : De producten en/of diensten moeten duurzaam zijn in de tijd, geen geplande veroudering omvatten, en ook een langere levensduur, efficiënte producten en materialen en gebruikte materialen in de hand werken
 • Businessmodels voor uitgesproken maatschappelijk verantwoord ondernemen: De businessmodels van de producten en/of diensten moeten passen in een economische rentabiliteit op korte en middellange termijn. Ze moeten ook doordrongen zijn van de belangen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); bijvoorbeeld: respect voor de mensen- en dierenrechten, territoriale belangen (herindustrialisering, tewerkstelling, ...) ...
 • Aanzetten tot gedragsverandering bij burgers/consumenten: De projecten en diensten moeten overconsumptiepraktijken vermijden en aanzetten tot gedragsverandering (sensibilisering, betrokkenheid en zelfs soberheid).

Ieder van deze 4 criteria wordt maximaal beloond met een 10, zodat een eindcijfer van 40 bereikt kan worden.

ARTIKEL 10: DE PRIJZEN

Voor alle finalisten: 

 • Een korte video over het project  
 • Valorisatie van het initiatief tijdens de expositie van de finalisten  
 • Valorisatie van het project in het persknipselboek van de finalisten
 • Foto’s tijdens de avond van de uitreiking van de trofeeën  
 • Dekking en valorisatie communicatie op al onze dragers: evenementen, sociale netwerken, persconferenties, tentoonstelling, prijsuitreiking,...
 • Netwerken met de spelers van verantwoorde mode tijdens de avond van de uitreiking van de Trofeeën.

Voor de 5 prijswinnaars:

Catégorie Petite Entreprise
(CA< 2 millions d’euros)
Categorie grote bedrijven (omzet > €2 miljoen):
Ondersteuning door een deskundig adviesbureau
Trofee Espoir
Financiële prijs + ondersteuning
Booster Trofee
Financiële prijs + ondersteuning
Eretrofee
Financiële prijs + ondersteuning
Trofee Grote Publieksprijs

De begeleiding betreft de volgende voorstellen: hulp bij fondsenwerving, lancering van een crowdfundingscampagne, incubatie, begeleiding betreffende de businessmodellen, hulp bij het meten van de milieu-impact... Deze zal worden toegekend door de Eindjury aan de hand van de vooruitgang die de winnende projecten inmiddels geboekt hebben

ARTIKEL 11: VERVOER

De vervoerskosten om naar de afspraken voor het realiseren van de video’s, de Eindjury en de uitreiking van de trofeeën te gaan blijven voor rekening van de kandidaten. De aanwezigheid van de finalisten bij deze evenementen is verplicht.

ARTIKEL 12: BEELDRECHTEN

Door aan het concours deel te nemen, doen de kandidaten afstand van de volgende rechten ten gunste van de MEL, zijn dienstverleners en zijn partners, ten behoeve van de met dit concours verband houdende communicatie:  

- wat betreft het beeldmateriaal dat door de deelnemers wordt verstrekt (foto's van de vertegenwoordigers of elke weergave van hun producties, verwezenlijkingen, exploitatie, onderneming, vestiging en elk ander onderwerp dat hun deelname kan valoriseren): de overdracht geldt voor alle rechten verleend door het Wetboek Intellectuele Eigendom, alsook het recht op afbeelding. De deelnemers verklaren bovendien de houder te zijn van de op dit gebied toepasselijke rechten, hierbij inbegrepen het auteursrecht.  

- de finalisten zullen bovendien voorafgaand aan de avond van de uitreiking van de trofeeën en tijdens het evenement gefilmd en gefotografeerd worden door de MEL. De organisatoren beslissen als enigen of het maken van deze opnames en het gebruik hiervan van belang is. Dientengevolge geven de Deelnemers door deel te nemen aan het concours hun toestemming betreffende het opnemen van hun afbeelding bij deze gelegenheid en het gebruik hiervan door de Organisatoren. zij verklaren hun beeldrecht dat voor dit gebruik nodig is, over te dragen en dit, vanaf het moment van hun opname. De deelnemers verklaren hiertoe niet gebonden te zijn door enig exclusief contract met betrekking tot hun afbeelding of hun naam.

ARTIKEL 13: INFORMATICA EN VRIJHEDEN

De persoonlijke gegevens die door MEL en zijn dienstverleners als verantwoordelijken voor de verwerking worden ingezameld ter gelegenheid van de inschrijving, zijn noodzakelijk voor de volgende doeleinden: inschrijving en deelname aan de wedstrijd, toekenning van de prijzen en mededeling van informatie in het kader van de trofeeën. Het enige gevolg van het niet doorgeven van de verplichte gegevens is dat de kandidaat niet kan meedingen voor de trofeeën. In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 heeft iedere deelnemer recht op inzage in en rectificatie of zelfs schrapping van de hem betreffende nominatieve gegevens; hiervoor kan hij zich richten tot het concours, op het volgende adres:  
Métropole Européenne de Lille 2 boulevard des Cités Unies CS 70 043 59 040 Lille Cedex

ARTIKEL 14: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Door aan het concours deel te nemen, accepteert men zonder enig voorbehoud het volledige reglement, dat de waarde van een overeenkomst heeft. Inbreuk op dit reglement kan leiden tot uitsluiting van de kandidaat.

Over betwistingen betreffende de interpretatie of de toepassing van dit reglement of enige vraag hierover die niet door dit reglement kan worden beantwoord, zullen de organisatoren een beslissing nemen in de geest die bij het ontwikkelen van de operatie voorop stond. Deze beslissingen zijn definitief.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

De MEL behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, het concours te wijzigen, te verlengen, in te korten, op te schorten of te annuleren, zonder dat zijn aansprakelijkheid hierbij in het geding is. De deelnemers kunnen in dat geval geen enkele aanspraak op een schadevergoeding maken. Over problemen als gevolg van de toepassing of de interpretatie van dit reglement of die niet door dit reglement voorzien zijn, zal de MEL de uiteindelijke beslissing nemen. Om die reden kunnen wijzigingen niet leiden tot een claim of een schadevergoeding. De MEL kan de oproep tot kandidaatstelling geheel of gedeeltelijk annuleren, indien blijkt dat er, in welke vorm dan ook, fraude is gepleegd. In dit hypothetische geval houdt de MEL zich het recht voor de prijs/prijzen niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of deze frauderende personen te vervolgen voor de bevoegde rechtbank.